#ALB #BG #CARP
#CRSD #FT #GALB
#JP #P #S
#SD #GFR #SFC